17.04.2020

-

! - . - - .
-

. . ..
21.04. 2020 10:30. YouTube: https://youtu.be/c_nsYFaIwZA

1.
21.04.2020 14:00. YouTube: https://youtu.be/utWIGVG_8F4

2.
23.04.2020 14:30. YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Uji9TVFEwN0

3. -
22.04.2020 10:00. YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ZFIoFvxKLzU

4.
I . 20.04.2020 10:00. YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=K7s5_2nIgg8
II . 22.04.2020 14.30. YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=l-W6YHoxpNE
III . 23.04.2020 10:00. YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=qGujSlB-Lr4

5. -
I 24.04.2020 10.00. YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=dzlJ8PEw4V0
II . 24.04.2020 14.00. YouTube: https://youtu.b

file:   / 

© 2007.